A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Luật Đo đạc và bản đồ đã được xây dựng với nhiều điểm mới, mang tính đột phá về thể chế chính sách trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, cụ thể như sau:

THỨ NHẤT, CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẢM BẢO THỐNG NHẤT VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC, TRÁNH CHỒNG CHÉO TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG VÀ GIỮA CÁC BỘ, NGÀNH.

Điều này được thể hiện rõ trong các quy định rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong công tác quản lý, triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong đó, quy định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, các cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia.

Hầu hết các quy định về triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cũng như công tác quản lý nhà nước đều được quy định rõ ràng. Ví dụ: Trách nhiệm về xây dựng mạng lưới đo đạc, công trình hạ tầng đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia, đo đạc và thành lập bản đồ chuyên ngành… đều quy định cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp hoặc tham gia của các bộ, ngành, địa phương, không có sự chồng chéo.

THỨ HAI, LẦN ĐẦU TIÊN VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA ĐƯỢC LUẬT ĐỊNH.

Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quản lý lãnh thổ, xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và các mục tiêu của thế giới về phát triển bền vững, vì hòa bình của nhân loại, tạo điều kiện cho sự phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới trên cơ sở cung cấp dữ liệu không gian địa lý nhanh chóng, chính xác cho xã hội.

NSDI cung cấp nguồn thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời để trợ giúp trong việc ra quyết định, phục vụ Chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, xây dựng và quản lý xã hội thông tin, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao dân trí; thúc đẩy kinh doanh hiệu quả. NSDI thúc đẩy quá trình chia sẻ, dùng chung dữ liệu không gian địa lý từ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân thông qua việc thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và khả năng tương tác của dữ liệu địa lý trên Internet; tránh đầu tư chồng chéo, trùng lặp, tránh lãng phí ngân sách.

Luật, Nghị định quy định chi tiết Luật đã quy định về xây dựng chiến lược phát triển NSDI, các thành phần của NSDI; chính sách, nguồn lực để xây dựng, phát triển NSDI; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương đối với việc xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý; xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam.

THỨ BA, TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ CHO UBND CẤP TỈNH.

Việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã được quy định chi tiết tại Điều 58 của Luật.

Việc phân cấp tổ chức triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ được thể hiện tại các quy định sau:

Tại Khoản 2 Điều 16:

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 đối với phần đất liền, khu vực đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển thuộc phạm vi quản lý.

- Thành lập, cập nhật bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 đối với phần đất liền, khu vực đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển thuộc phạm vi quản lý.

- Vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia thuộc phạm vi quản lý.

Tại Khoản 4 Điều 19:

- Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

- Đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; đo đạc, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do tác động của tự nhiên và quá trình phát triển kinh tế - xã hội với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Đo đạc phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tại Khoản 3 Điều 26: Thành lập, cập nhật bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý khi có sự thay đổi liên quan đến đơn vị hành chính.

Tại Khoản 5 Điều 29: Tổ chức thực hiện hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm phục vụ công tác quản lý.

Tại Khoản 3 Điều 30: Cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu để thành lập bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Khoản 3 Điều 31: Thành lập tập bản đồ của địa phương, khu vực và ngành; đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước.

Tại Khoản 4 Điều 36: Tổ chức xây dựng, vận hành, bảo trì mốc đo đạc cơ sở chuyên ngành; trạm định vị vệ tinh chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Điểm c, Khoản 4 Điều 38: Bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý và mốc đo đạc quốc gia; phối hợp bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc khác trên địa bàn.

Tại Khoản 5 Điều 40: Xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý và cung cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia.

Tại Điều 41: Tổ chức việc lưu trữ thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Tại Khoản 4 Điều 44: Tổ chức triển khai chiến lược phát triển, kế hoạch thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia theo thẩm quyền.

Tại Khoản 3 Điều 48: Kết nối dữ liệu khung, dữ liệu địa lý chuyên ngành của dữ liệu không gian địa lý quốc gia thuộc trách nhiệm được giao với Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tại Khoản 3 Điều 50: Tổ chức xuất bản các loại bản đồ phục vụ quản lý nhà nước theo quy định.

Tại Điểm b, Khoản 5 Điều 53: Sát hạch, cấp gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II.

Tại Khoản 2 Điều 54: Đăng tải thông tin về tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thông tin về cá nhân được cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp tỉnh cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

Quy định phân cấp như trên tạo tính chủ động và phát huy nguồn lực của địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu của địa phương về dữ liệu không gian địa lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời đáp ứng việc khắc phục các thảm họa thiên tai xảy ra.

THỨ TƯ, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA, PHÁT HUY NGUỒN LỰC CỦA XÃ HỘI THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ.

Một trong những chính sách khi xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ đầu tư trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao dân trí.

Chính sách trên đây được thể hiện tại Luật và Nghị định số 27/2019/NĐ-CP với các quy định cụ thể về:

- Đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (Khoản 3, Điều 5 Luật Đo đạc và bản đồ);

- Tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ (Khoản 4, Điều 5 Luật Đo đạc và bản đồ);

- Tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành, bảo trì, khai thác công trình hạ tầng đo đạc (Điều 14 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP);

- Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ do tổ chức, cá nhân tự bảo đảm kinh phí thực hiện;

- Tham gia xây dựng, phát triển dữ liệu không gian địa lý;

- Thành lập tập bản đồ của địa phương, khu vực, quốc gia và ngành; đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành, xuất bản sản phẩm bản đồ theo quy định của pháp luật;

 

- Cung cấp lại thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ mới được cập nhật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp;

- Sử dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia vào sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác.

THỨ NĂM, THÚC ĐẨY VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI, CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI TRONG THU NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, KẾT NỐI VẠN VẬT DỰA TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ.

Nội dung này thể hiện rõ trong Điều 7 của Luật, đó là:

- Hoạt động khoa học và công nghệ về đo đạc và bản đồ được Nhà nước ưu tiên bao gồm:

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện thể chế, pháp luật về đo đạc và bản đồ;

+ Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Nghiên cứu phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia;

- Nghiên cứu cơ bản về Trái Đất bằng phương pháp đo đạc và bản đồ tiên tiến, hiện đại.

Các quy định của Luật được quy định cụ thể trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; xây dựng và phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số, công nghệ thông tin; xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; thực hiện các thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

THỨ SÁU, XÁC LẬP TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ ĐỘC LẬP VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁ NHÂN KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THÔNG QUA VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHO CÁ NHÂN.

Thông qua chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân có quyền đại diện theo pháp luật về nội dung hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp, giúp cho các hoạt động của cá nhân được dễ dàng thuận lợi, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công việc thực hiện. Chứng chỉ hành nghề cũng giúp cho việc quản lý của nhà nước đối với các cá nhân hành nghề đo đạc và bản đồ được thuận lợi.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cũng là một trong những nội dung thực hiện thỏa thuận giữa các nước trong khu vực ASEAN về đo đạc và bản đồ, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

THỨ BẢY, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIẾP CẬN, SỬ DỤNG RỘNG RÃI THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ.

Luật, Nghị định đã có quy định cho phép các tổ chức, cá nhân tiếp cận nhiều loại thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ với các dữ liệu cụ thể như:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia;

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ mới được cập nhật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp;

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia vào sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác;

Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định tại Điểm đ, Khoản 3 Điều 41 của Luật Đo đạc và bản đồ được công bố và cung cấp rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo nhu cầu sử dụng;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

Ngoài việc sử dụng có hiệu quả các thông tin, dữ liệu, sản phẩm đã có, các quy định còn khuyến khích cá nhân tham gia vào việc cập nhật thông tin mới vào các sản phẩm được sử dụng và cung cấp lại cho tổ chức đã cung cấp thông tin, giúp cho việc cập nhật được nhanh chóng.

THỨ TÁM, CHUẨN HÓA VÀ LÀM CHÍNH XÁC, THỐNG NHẤT MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN.

Luật đã làm chính xác hóa một số thuật ngữ như đối tượng địa lý, đo đạc, bản đồ, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, công trình hạ tầng đo đạc, điểm đo đạc quốc gia… phù hợp với sự phát triển của công nghệ, làm cơ sở thống nhất việc sử dụng các thuật ngữ trong các văn bản quy phạm pháp luật đã và sẽ ban hành. Một số khái niệm được chuẩn hóa lại đảm bảo dễ hiểu, thống nhất, thay thế từ mượn của nước ngoài như Trạm tham chiếu cơ sở hoạt động liên tục, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục…■


Tác giả: TQ
Nguồn:sotnmt.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 86
Hôm qua : 2.319
Tháng 06 : 36.650
Năm 2024 : 250.161