A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 16/10/2019 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành; trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp, việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Tuy nhiên, qua báo cáo của UBND các huyện, Thành phố và phản ánh của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc phúc tra kết quả báo cáo của một số huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 309/UBND-NNTNMT ngày 23/01/2019 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai thì hầu hết các huyện, Thành phố chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; còn để xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng, chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp đặc biệt là dọc các trục đường giao thông, khu vực ven đô thị chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, cá biệt một số địa phương có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra vi phạm không xử lý, đùn đẩy lên cấp trên ...

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Nam Cường, huyện Tiền Hải 

Để kịp thời khắc phục những yếu kém, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng nêu trên, đặc biệt là trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, Thành phố:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 402/UBND-NNTNMT ngày 05/02/2018 và 309/UBND-NNTNMT ngày 23/01/2019.

Chủ tịch UBND huyện, Thành phố:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, phân công công chức viên chức theo dõi địa bàn nắm tình hình phát hiện, xử lý nghiêm ngay từ cơ sở các vi phạm về sử dụng đất theo thẩm quyền, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, triệt để vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã thuộc địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 309/UBND-NNTNMT ngày 23/01/2019.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không đúng đối tượng; phát hiện, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp và kiên quyết buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm trong các trường hợp không phù hợp quy hoạch.

Khi giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thẩm định điều kiện và căn cứ vào quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết khu, điểm dân cư nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt ... (sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch); trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không đúng đối tượng, hạn chế đầu cơ đất chờ quy hoạch.

Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê quỹ đất công ích đang quản lý; cập nhật đầy đủ thông tin từng thửa đất về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng các loại đất công ích để quản lý chặt chẽ và có phương án sử dụng quỹ đất này theo quy định của pháp luật, không để bị lấn, chiếm, bỏ hoang hóa gây lãng phí quỹ đất. Khi có biến động về sử dụng đất công ích thì phải kịp thời cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo việc quản lý, sử dụng và những biến động đối với đất công ích trên địa bàn cấp xã cho UBND cấp huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Quỳnh Phụ giải phóng mặt bằng đường 396B

Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở theo đúng quy trình, thẩm quyền và quy định pháp luật; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn đến từng thôn, khu phố và cộng đồng dân cư liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn vi phạm công tác quản lý, sử dụng đất đai. Xử lý nghiêm Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 309/UBND-NNTNMT ngày 23/01/2019: Thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với UBND các huyện, Thành phố và các xã (mỗi huyện thanh tra 02 xã), xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất biện pháp xử lý báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo công chức, viên chức theo dõi địa bàn thường xuyên đi cơ sở, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã xử lý vi phạm kịp thời, triệt để từ khi mới phát sinh.

Sở Xây dựng:

Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, nắm kỹ tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu dân cư mới kiểu mẫu, các xã nông thôn mới nâng cao; chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan đối chiếu sự phù hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đánh giá cụ thể tính hợp lý của từng quy hoạch, đề xuất giải pháp xử lý đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; chấm dứt tình trạng xây dựng các khu dân cư mới không phù hợp quy hoạch, kế hoạch và không đảm bảo việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ theo quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, Thành phố: Tập trung rà soát, kiểm tra các Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai thông tin các đồ án quy hoạch được duyệt, chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở, đất ở nhằm ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá bất động sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tăng cường kiểm tra việc quản lý đê điều, sử dụng bãi bồi ven sông để tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, sử dụng bãi bồi ven sông khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Cục Thuế tỉnh:

Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, Thành phố trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, vi phạm trong công tác thu tiền sử dụng đất; thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; kiểm tra kỹ hồ sơ phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến, trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì phải chuyển trả để xác định hoặc bổ sung thông tin đúng quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xác định, kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng theo quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh:

Chủ động tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ và thực hiện thanh tra đột xuất các ngành, địa phương và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý đất đai.

Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện khắc phục sau thanh, kiểm tra.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, các cơ quan đơn vị có liên quan thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương cho phù hợp với Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và Quy chế hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường chức năng giám sát và phản biện xã hội trong việc phát hiện vi phạm và kiến nghị hoặc chuyển thông tin vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

Định kỳ hàng quý, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện, Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng cuối quý; căn cứ báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi đến, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước trước ngày 30 tháng cuối hàng quý./.


Tác giả: TTCNTT TNMT
Nguồn:sotnmt.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 2.663
Tháng 07 : 44.781
Năm 2024 : 314.610