Ngày 10/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT công bố Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.