Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dây và TBA 110 kV Sông Trà, tỉnh Thái Bình”

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty Điện lực Thái Bình - Tổng công ty điện lực Miền Bắc

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày kết thúc: 13/10/2023

Số lượt xem: 156

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới