Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc tại Cụm công nghiệp Quý Ninh huyện Quỳnh phụ" theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Miền Thiết

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 04/05/2023

Ngày kết thúc: 19/05/2023

Số lượt xem: 120

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới