Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường "Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sợi"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Vũ Đăng

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 16/03/2023

Ngày kết thúc: 31/03/2023

Số lượt xem: 266

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới