Dự thảo

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án nhà máy GreenWorks Thái Bình Việt Nam"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH GreenWorks (Việt Nam)

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 21/03/2022

Ngày kết thúc: 04/04/2022

Số lượt xem: 66

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới