A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thủ tục 1: Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

a) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử:

Tổ chức, cá nhân khi khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên trang thông tin điện tử phải đăng ký và cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu từ tại địa chỉ http://itc-tb.vn.

(Trường hợp này chỉ thực hiện khi có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật)

b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu căn cứ vào danh mục thông tin, dữ liệu hiện có chuẩn bị hồ sơ và nộp theo một trong các phương thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình);

- Gửi qua đường công văn, bưu điện;

- Trên mạng Internet tại địa chỉ http://itc-tb.vn/dichvucong

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

a) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cng thông tin điện tử

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường kiểm tra và cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân; bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện; có công cụ tìm kiếm thông tin, dữ liệu dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm; bảo đảm khuôn dạng thông tin, dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải xuống, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng phương tiện điện tử phổ biến.

b) Đi với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung;

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thông báo nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

a) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử

Trường hợp thông tin yêu cầu hợp lệ, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân.

b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

2.1. Cách thức nộp hồ sơ:

a) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử

Qua trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://itc-tb.vn

b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trên môi trường mạng điện tử (tại địa chỉ http://itc-tb.vn/dichvucong) cho Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

2.2. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ:

a) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử

Qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://itc-tb.vn

 b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Nhận qua một trong các hình thức sau: Trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; qua bưu điện; hoặc qua môi trường mạng điện tử của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử

Không quy định.

b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

* Thành phần:

- Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

4.1. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin điện tử

Không quy định.

4.2. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đồng thời thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính). Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong vòng 01 ngày làm việc thì cơ quan có trách nhiệm cung cấp phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp nhưng không quá 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường.

8. Phí, lệ phí: 

8.1. Tư liệu đo đạc - bản đồ: Theo Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ;

8.2. Tài liệu đất đai: Theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí:

- Bản đồ địa chính dạng số: 35.000 đồng/tờ/lần;

- Bản đồ địa chính dạng in trên giấy: 25.000 đồng/tờ/lần;

- Các loại tài liệu khác (Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, sổ mục kê địa chính, theo dõi biến động đất đai...): Khai thác theo bộ hồ sơ: 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

8.3. Tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác: Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

(Mức thu trên chưa bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu, tiền chứng thực tài liệu lưu trữ. Trường hợp các văn bản nêu trên được sửa đổi, thay thế thì áp dụng theo văn bản mới).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

9.1. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cng thông tin điện tử

Không quy định.

9.2. Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo một trong các mẫu sau:

- Trường hợp 1: Mu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo Mẫu số 01;

- Trường hợp 2: Mu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu số 02.

CHI TIẾT TẠI ĐÂY

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối tượng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính là cá nhân cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu;

- Đối tượng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính là tổ chức cần xuất trình: Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) của người đi thực hiện và giấy giới thiệu của tổ chức.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ;

- Quyết định 2571/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 926
Tháng 05 : 22.531
Năm 2019 : 92.100