Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020. Theo đó: