Lịch sử phát triển 

 1. Ngày 25 tháng 6 năm 2003, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất tổ chức của sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Công nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ và môi trường; với nhiệm vụ được giao giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp; ngày 19/5/2009 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và đảo.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hưỡng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyên, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ngày 15 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở

Được thành lập từ năm 2003, song một số lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở như quản lý đất đai, đo đạc bản đồ đã có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài gắn liền với xây dựng và phát triển của Nhà nước ta.

2. Ngày truyền thống và các ngày lễ liên quan đến các lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Ngày truyền thống:

- Ngành Quản lý đất đai: Ngày 3 tháng 10

- Ngành Đo đạc bản đồ: Ngày 14 tháng 12

- Tuần lễ Biển và Hải đảo: Ngày 1 đến ngày 8 tháng 6

b) Ngày Thế giới tổ chức các sự kiện:

- Ngày Môi trường thế giới : Ngày 5 tháng 6

- Ngày Nước thế giới: Ngày 22 tháng 3

- Ngày Khí tượng thế giới: Ngày 23 tháng 3

- Ngày Đại dương thế giới: Ngày 8 tháng 6