I. Văn phòng Sở

1. Chức năng:

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở điều hành hoạt động của Sở; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng; hành chính quản trị, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, phòng chống tham nhũng và thực hiện các công tác khác phục vụ hoạt động của Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở, của ngành phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở và yêu cầu của cấp trên;

b) Tổng hợp, thông báo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Sở và quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Sở tới các đơn vị liên quan;

c) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ của Sở và đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy chế theo quy định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị;

d) Phối hợp tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện pháp luật về thanh tra;

đ) Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Sở trước khi ký ban hành; thực hiện công tác văn thư, bảo mật theo quy định hiện hành;  

e) Tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến công tác của lãnh đạo Sở; quản lý, điều động phương tiện của cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác của lãnh đạo Sở và của cơ quan văn phòng Sở;  

f) Quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc theo quy định; thực hiện các công việc về hành chính, quản trị, đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của lãnh đạo Sở và cơ quan Văn phòng Sở; bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan;

g) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức và cán bộ; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy định; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của ngành ở cấp huyện và xã;

h) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng    kỷ luật, Hội đồng sáng kiến của cơ quan;  

i) Quản lý, duy trì hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

II. Thanh tra Sở

1. Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng dự thảo văn bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các văn bản đó; 

b)  Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch hoặc đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường của các tổ chức, công dân; tham gia các cuộc thanh tra về tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của cấp trên và Thanh tra tỉnh tổ chức trên địa bàn;

d) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy phạm, nhiệm vụ và kế hoạch Nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thanh tra việc thực hiện quy trình, quy phạm chuyên ngành cấp huyện và xã;

e) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra; 

f) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở và cấp có thẩm quyền;

g) Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp theo quy định; kiểm tra, xác minh, kiến nghị giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở và Ủy ban nhân tỉnh;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở ở các địa phương, cơ sở;

i) Tiếp nhận và phối hợp với các phòng, đơn vị xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật;  

k) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ cho Thanh tra viên; chủ trì tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra hành chính;

l) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;  

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật. 

III. Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tài chính của Sở, Ngành và công tác định giá đất.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Chủ trì tổng hợp xây dựng kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành và tham mưu tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ hàng năm và 5 năm thuộc lĩnh vực của Sở, của Ngành;

b) Chủ trì, phối hợp thực hiện việc thu thập tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực của Sở, của Ngành;

c) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

d) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định giá trị tài sản trên đất thu hồi theo quy định của pháp luật ;

e) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

      f) Quản lý, tổng hợp báo cáo công tác tài chính kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Sở thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định;

g) Chủ trì tổng hợp, xây dựng và giao dự toán ngân sách hàng năm của Sở; tổng hợp nhu cầu sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh; tham mưu phân bổ kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;

h) Chủ trì tổ chức rà soát, kiểm tra, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện;

k) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác tài chính, kế toán đối với các nguồn kinh phí của Cơ quan văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường;

l) Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, ký kết hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp tài nguyên và môi trường, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; thẩm định hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán trình Giám đốc Sở phê duyệt;

m) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập khác trên địa bàn tỉnh hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

o) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

IV. Phòng Quản lý Đất đai

1. Chức năng:

Phòng Quản lý Đất đai có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra đánh giá tài nguyên đất; chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng dự thảo các văn bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao trình UBND tỉnh ban hành; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các địa phương, cơ sở;

b) Xây dựng các chương trình, đề án, dự án và các giải pháp quản lý, bảo vệ đất đai trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xét duyệt; tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được xét duyệt;

Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình UBND tỉnh xét duyệt; tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền chấp thuận theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được xét  duyệt;

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trình UBND tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức trình Giám đốc Sở; tham mưu Giám đốc Sở ký hợp đồng thuê đất theo quy định;

e) Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện xét hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện trưng dụng đất theo quy định;

f) Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên đất;

g) Phối hợp với phòng, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

h) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu;

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

V. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

1. Chức năng:

Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện:

a) Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;

b) Xây dựng các chương trình, đề án, dự án và các giải pháp quản lý, thực hiện công tác đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam cấp, cấp bổ sung, giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ; kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình đo đạc và bản đồ; chỉ đạo, tổ chức quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh và việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ;

e) Tham gia phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phân định và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh;

f) Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

g) Chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc trích lục, trích đo địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định;

h) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh của tỉnh; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật;

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo đạc, bản đồ cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

k) Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của tỉnh; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định; Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu;

m) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và đúng quy định của pháp luật.

VI. Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản

1. Chức năng:

Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản trình UBND tỉnh ban hành đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;

b) Xây dựng các chương trình, đề án, dự án và các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

c) Về tài nguyên nước:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hoà, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm; dự án chuyển nước giữa các lưu vực sông; quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất, các vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn,  điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép; cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

- Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do tỉnh đầu tư xây dựng; 

- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; 

-  Hướng dẫn, theo dõi,  kiểm tra việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật; 

- Tham mưu Giám đốc Sở việc tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của tỉnh về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.

d) Về tài nguyên khoáng sản:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh khoanh định các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định các đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng hoặc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản để phù hợp theo quy định;

- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức quản lý thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước và khoáng sản ở các địa phương, đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

e) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu; 

f) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

VII. Chi cục Biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển; khí tượng thuỷ văn; biển đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền:

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về quản lý tổng hợp thống nhất biển:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích, lồng ghép các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường;

- Thống kê, đánh giá tài nguyên, tiềm năng và thực trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, ven biển và đề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của tỉnh;

- Xây dựng các đề án, dự án nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và biến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển) trên địa bàn quản lý; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển, quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp phép trước khi trình Giám đốc Sở quyết định đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Điều tra, đánh giá và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển từ các nguồn phát sinh do hoạt động khai thác, sử dụng biển và các sự cố hoặc thiên tai trên biển;

- Chủ trì thẩm định, đánh giá hiệu quả về sử dụng tài nguyên và các tác động về môi trường đối với các dự án, công trình khai thác, sử dụng biển thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia thẩm định các đề án, dự án, dự án nhiệm vụ chuyên môn về công tác bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp theo dõi, giám sát sự cố tràn dầu trên biển, các hoạt động chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển; vùng ven biển;

- Xây dựng và tổ chức quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trắc tài nguyên và môi trường biển, cảnh báo và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát chuyên ngành, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển thuộc phạm vi quản lý.

d) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về khí tượng thủy văn:

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn;

- Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;

- Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong lĩnh vực biến đổi khí hậu:

- Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý;

- Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó;

- Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

e) Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện ven biển tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn cấp huyện;

g) Quản lý tổ chức, biên chế công chức, tài chính, tài sản của Chi cục Biển, Khí  tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu theo phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả quản lý tổng hợp thống nhất biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của Chi cục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

i)  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

VIII. Chi cục Bảo vệ môi trường

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Bảo vệ môi trường là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

b) Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo kết quả thẩm định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; tổ chức xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; tổ chức kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường; tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

d) Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn theo quy định;

đ) Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học; tổ chức thực hiện việc điều tra đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

e) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

g) Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tham mưu Giám đốc Sở lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ trì kiểm tra, đánh giá kết quả và xác nhận hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định  công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo quy định;

h) Thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về môi trường và đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật; thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

i) Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;

k) Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

l) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

m) Xây dựng chương trình quan trắc môi trường và đa dạng sinh học báo cáo Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề về môi trường; báo cáo đa dạng sinh học và quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh;

n) Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn;

o) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

p) Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

q) Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo phân cấp và quy định của pháp luật; 

x) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

IX. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; quản lý thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành;

c) Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở, gồm:

- Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường hàng năm của tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng, tích hợp, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh;

- Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương và phối hợp tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh.

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

e) Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở;

g) Thực hiện chuyển giao ứng dụng, phần mềm chuyên ngành và các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật;

i) Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường;

k) Phối hợp thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

l) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

m). Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

X. Văn phòng đăng ký đất đai

1.Vị trí, chức năng:

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, do Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở  Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận);

c) Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

đ) Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính;

g) Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

h) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

i) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện các dịch vụ  trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật;

m) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật. 

XI. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng quan trắc tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổ chức thực hiện chương trình quan trắc các thành phần tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

b) Giám định chất lượng tài nguyên, môi trường phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại về môi trường; phối hợp các cơ quan chức năng điều tra đánh giá và xử lý các tai biến, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh;

c) Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu;

d) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ  trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu;

e) Cung cấp dịch vụ công về tài nguyên và môi trường gồm:

- Lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề hàng năm về môi trường; báo cáo về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học theo đặt hàng của các cơ quan có thẩm quyền;

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường; hồ sơ đăng ký cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản cho các dự án đầu tư, dự án quy hoạch;

- Quan trắc, giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

- Thiết kế, xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ công trình xử lý môi trường (khí, nước thải, chất thải rắn, sản xuất sạch hơn) cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ công khác theo quy định pháp luật.

g) Tổ chức truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quan trắc môi trường, giám sát, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

h) Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, lao động theo quy định Nhà nước;

i) Thực hiện các nhim vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

XII. Trung tâm phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên

1. Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai; hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở làm việc tại ngõ số 18, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo (nay là đường số 20 Trần Hưng Đạo), thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

d) Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

đ) Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên theo quy định của Luật Đất đai.

g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

h) Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

i) Thực hiện các dịch vụ:

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Trong lĩnh vực quản lý đất đai; hoạt động đo đạc và bản đồ.

k) Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

l) Cắm mốc quy hoạch, mốc giao đất, mốc giải phóng mặt bằng trên cơ sở quy hoạch, quyết định giao đất cho thuê đất, thu hồi đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

m) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu số về hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên; tư vấn chuyển giao công nghệ về lĩnh vực địa chính cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

o) Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

p) Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

q) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

r) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường./.