1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc:

Ông Nguyễn Xuân Khánh

Điện thoại: 0227.3844.356

- Phó Giám đốc:

+ Ông Nguyễn Văn Nho

Điện thoại: 0227.3644.127

+ Ông Phùng Minh Tâm

Điện thoại: 0227.3839.161

+ Ông Hoàng Văn Ngoạn

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản lý Đất đai

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám

- Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản

- Chi cục Biển

- Chi cục Bảo vệ môi trường

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

- Văn phòng Đăng ký Đất đai

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên