I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở:

- Ông Nguyễn Văn Trường

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvantruong@thaibinh.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

2.1. Ông Nguyễn Văn Nho

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvannho@thaibinh.gov.vn

2.2. Ông Nguyễn Duy Chinh

- Điện thoại: 

- Email: nguyenduychinh@thaibinh.gov.vn

2.3. Ông Hoàng Văn Ngoạn

- Điện thoại:

- Email: hoangvanngoan@thaibinh.gov.vn

II. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

1. Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Ông Vũ Hải Đăng 

Email: vuhaidang@thaibinh.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Bùi Ngọc Hiện 

Email: buingochien@thaibinh.gov.vn

2. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Bà Trần Thị Huyền

Email: tranthihuyen@thaibinh.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Lưu Quang Hưởng 

Email: luuquanghuong@thaibinh.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Dung

- Email: nguyenthidung@thaibinh.gov.vn

4. Phòng Quản lý Đất đai

- Trưởng phòng: Bà Trịnh Thị Hải Yến

Email: trinhthihaiyen@thaibinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Công Chính

Email: nguyencongchinh@thaibinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Minh

Email: nguyenducminh@thaibinh.gov.vn

5. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mạnh

- Email: nguyenvanmanh@thaibinh.gov.vn

6. Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản

- Trưởng phòng: Ông Đỗ Trần Chinh

Email: dotranchinh@thaibinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bá Dũng

Email: nguyenbadung@thaibinh.gov.vn

7. Phòng Biển, khí tượng thuỷ văn

- Trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Tạo

- Email: hoangminhtao@thaibinh.gov.vn

8. Chi cục Bảo vệ môi trường

- Chi cục trưởng: Ông Mai Thế Hưng

Email: maithehung@thaibinh.gov.vn

- Phó Chi cục trưởng: Bà Trần Thị Thúy Hiền

Email: tranthithuyhien@thaibinh.gov.vn

- Phó Chi cục trưởng: Ông Trần Việt Hùng

Email: tranviethung@thaibinh.gov.vn

9. Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình

- Giám đốc: Ông Trần Văn Thắng

Email: tranvanthang@thaibinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Phan Mạnh Cường

Email: phanmanhcuong@thaibinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Quế

Email: nguyenthique@thaibinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bà Vũ Thị Huế

Email: vuthihue@thaibinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Phạm Thăng Long

Email: phamthanglong@thaibinh.gov.vn

10. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

- Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Thành Tâm

Email: nguyenthanhtam@thaibinh.gov.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Phạm Đình Đề

Email: phamdinhde@thaibinh.gov.vn

11. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên

- Giám đốc Trung tâm: Ông Trần Xuân Xanh

Email: tranxuanxanh@thaibinh.gov.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Vũ Đức Long

Email: vuduclong@thaibinh.gov.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Văn Luật

Email: nguyenvanluat@thaibinh.gov.vn