Sở Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại 0227.3831.239

Fax: 0227.3834.000

Email: stnmt@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ giao lưu trực tuyến: http://thaibinh.monre.gov.vn