Câu hỏi:
Doanh nghiệp bên mình cần làm Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ,

Doanh nghiệp bên mình cần làm Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cho mình hỏi là nộp tại hành chính công thành phố Thái Bình hay nộp tại sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Bình ạ. Cho mình hỏi lệ phí thẩm định là bao nhiêu và thời gian bao lâu thì mình lấy được giấy chứng nhận.

Trả lời có tính chất tham khảo
 • Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

  1. Về địa điểm nộp hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

  Điểm b khoản 8 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ, địa điểm nộp hồ sơ được quy định như sau: “Tổ chức đề nghị cấp giấy phép không thuộc quy định tại điểm a khoản này gửi 01 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi trực tiếp qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

  2. Về phí thẩm định

  Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thu theo số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ do tổ chức đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ quy định: “Mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định”

  STT

  Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định

  Mức thu phí

  (1.000 đồng/hồ sơ)

  1

  ới 03

  4.090

  2

  Từ 03 đến 05

  5.540

  3

  Từ 06 đến 08

  6.030

  4

  Từ 09 đến 11

  6.510

  5

  Từ 12 đến 14

  7.000

  3. Cấp giấy phép

  Thẩm quyền cấp Giấy phép là Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin địa lý Việt Nam, tại điểm e khoản 8 Điều 1 Nghị định số136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ quy định như sau:

  - “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ”. 

  - “Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức về việc hoàn thành cấp giấy phép. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức qua dịch vụ bưu chính, gửi tệp tin chứa bản chụp giấy phép  cho cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp quản lý đối với các tổ chức do cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định”./.   

  17/01/2022  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều