Câu hỏi:
Em muốn hỏi về luật đền bù đất của tỉnh về dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Người dân bức xúc về việc đền bù đất nông nghiệp không thoả đáng và những thông báo mà người dân không biết rồi còn đàn áp dân trong thôn Nghĩa Chỉ không cho dân cấy rồi còn trực tiếp phá ruộng dân vừa mới cấy xong rất mong được các cấp có thẩm quyền xem xét. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời có tính chất tham khảo
 • Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Bình gồm các văn bản:

  1. Luật Đất đai năm 2013

  2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

  3. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  4. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

  5. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

  6. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

  7. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  8. Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  9. Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thái Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Thái Bình./.

  22/07/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều