Câu hỏi:
Thủ tục làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà muốn làm báo cáo ĐTM do tăng quy mô công suất giường bệnh từ 220 lên 300 giường. Bệnh viện đã hợp đồng với Trung tâm quan trắc môi trường Thái Bình làm báo cáo, tuy nhiên trong quá trình thực hiện do chỉ có kế hoạch phát triển Bệnh viện được Sở Y tế Thái Bình phê duyệt lên Trung tâm quan trắc môi trường không thực hiện được báo cáo và trả lời Bệnh viện phải có Đề án xây dựng hoặc tương đương đề án thì mới có thực hiện ĐTM. Bệnh viện đã liên hệ với Sở Kế hoạch thì được trả lời: bệnh viện Đã thực hiện tự chủ tài chính không xây dựng thêm công trình và sử dụng đầu tư công mà chỉ kê thêm giường bệnh thì không thể làm được đề án. Vì vậy đến nay bệnh viện chưa thể thực hiện ĐTM. Nhờ quý cơ quan tư vấn việc bệnh viện không xây dựng công trình, chỉ phát sinh giường bệnh thì sử dụng kế hoạch phát triển Bệnh viện được Sở Y tế Thái Bình phê duyệt để thực hiện ĐTM có được không?

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Tại khoản 8 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương, 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.

    Đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định./.

    21/07/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều