Câu hỏi:
Thủ tục hủy bỏ giếng khoan nước ngầm

Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà hiện có 1 giếng khoan khai thác nước ngầm. Từ năm 2019 bệnh viện đã chuyển sang sử dụng nước máy ngừng hoạt động khai thác nước ngầm. Bệnh viện đã tháo bỏ đường ống, máy bơm và hệ thống điện tại giếng khoan, hệ thống bể chứa được sử dụng cấp nước cho hệ thống cứu hỏa. Hiện tại bệnh viện không có nhu cầu sử dụng nước ngầm do đó muốn hủy bỏ giếng khoan nước ngầm hiện có. Xin quý cơ quan cho hướng dẫn thủ tục để thực hiện Bệnh viện xin chân thành cảm ơn!

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Căn cứ Pháp luật Tài nguyên nước, Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 20/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Phòng Tài nguyên nước-Khoáng sản trả lời như sau:

    Giếng khoan khai thác nước dưới đất của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017: “Giếng có thể tiếp tục khai thác, nhưng chủ giếng không có nhu cầu tiếp tục khai thác, sử dụng nước và không có kế hoạch để sử dụng cho các mục đích khác”. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 thì sau khi xác định giếng không sử dụng, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm trám lấp giếng tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tự tổ chức thi công trám lấp giếng của mình. Trong thời hạn không quá (10) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thi công trám lấp giếng không sử dụng quy định tại Điều này, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã thực hiện trám lấp giếng không sử dụng để theo dõi, tổng hợp.

    Đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà triển khai, thực hiện./.

    21/07/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều