Câu hỏi:
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất để làm xưởng mộc.

Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất để làm xưởng mộc cần những thủ tục như thế nào?

Trả lời có tính chất tham khảo
 • Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

  - Về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: Điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

  - Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

  - Về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: Điều 58 Luật Đất đai 2013, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

  - Về trình tự, thủ tục, thành phần hồ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  Chi tiết về trình tự, thủ tục, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất liên hệ UBND huyện Đông Hưng để được hướng dẫn./.

  18/03/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều