Ngày 16/10/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 297/QĐ-STNMT về việc công bố công khai số liệu và tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018.