Sở Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ số 12 Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại 0227.3831.239

Fax: 0227.3834.000

Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn

Địa chỉ giao lưu trực tuyến: http://thaibinh.monre.gov.vn