DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Gồm 13 thủ tục được ban hành theo Quyết đính số 2244/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Thái Bình; đối tượng đi thực hiện là tổ chức; địa điểm thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (tiếp)

Gồm 16 thủ tục được ban hành theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Đối tượng đi thực hiện là hộ gia đình, cá nhân; thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; địa điểm thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện:

THủ tục 29: Cung cấp tài liệu (Trường hợp 1)

Cung cấp tài liệu trích lục bản đồ địa chính

Thủ tục 29: Cung cấp tài liệu (Trường hợp 2)

Cung cấp tài liệu trích sao hồ sơ địa chính

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 1)

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành và đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 2)

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 3)

Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành và chủ sở hữu tài sản đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 4)

Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành nhưng chủ sở hữu tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 5)

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 6)

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký trường hợp rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp; rút bớt, bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 7)

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

THủ tục 28: Đăng ký giao dịch bảo đảm (Trường hợp 8)

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Thủ tục 27: Đăng kí biến động (Trường hợp 2)

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do thay đổi về nghĩa vụ tài chính

Thủ tục 27: Đăng ký biến động (Trường hợp 1)

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn