Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/11/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 370/QĐ-STNMT về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử

Ngày 20/01/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 35/QĐ-STNMT kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử

Ngày 12/3/2014, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử

Ngày 12/8/2013, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn