Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 10 năm 2017

Ngày 08/11/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 53/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 10 năm 2017.

Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTNMT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 9 năm 2017

Ngày 13/10/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 49/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 9 năm 2017.

Thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 22/9/2017 đến ngày 30/9/2017

Ngày 13/10/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 48/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 22/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

Thông báo kết quả Quan trắc chuyên đề từ ngày 15/9/2017 đến ngày 21/9/2017

Ngày 03/10/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 45/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 15/9/2017 đến ngày 21/9/2017.

Thông báo kết quả Quan trắc chuyên đề từ ngày 08/9/2017 đến ngày 14/9/2017

Ngày 27/9/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 43/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 08/9/2017 đến ngày 14/9/2017.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Ngày 01/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1169/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông báo kết quả Quan trắc chuyên đề từ ngày 15/8/2017 đến ngày 21/8/2017

Ngày 28/8/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 32/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 15/8/2017 đến ngày 21/8/2017.

Thông báo kết quả Quan trắc chuyên đề từ ngày 01/8/2017 đến ngày 14/8/2017

Ngày 18/8/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 29/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 01/8/2017 đến ngày 14/8/2017.

Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2017

Ngày 26/7/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 24/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2017.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 6 năm 2017

Ngày 11/7/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 21/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 6 năm 2017.

Thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 29/5/2017 đến ngày 06/6/2017

Ngày 09/6/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 18/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 29/5/2017 đến ngày 06/6/2017 như sau:

Thông báo kết quả quan trắc từ ngày 11/5/2017 đến ngày 22/5/2017

Ngày 09/6/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 17/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc từ ngày 11-22/5/2017 như sau:

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn